کلیدواژه‌ها = Magnetotelluric
تخمین میزان جابه‌جایی ایستا در داده‌های مگنتوتلوریک با استفاده از تانسور مغناطیسی افقی

دوره 45، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 313-324

10.22059/jesphys.2019.268558.1007055

احسان لیموپرورجهرمی؛ بنفشه حبیبیان دهکردی؛ بهروز اسکوئی


تفسیر دوبعدی داده‌های مگنتوتلوریک برای پی‌جویی ذخایر عمیق آب‌های شور حاوی ید در منطقۀ شمال آق‌قلا، دشت گلستان

دوره 43، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 355-367

10.22059/jesphys.2017.61705

بهروز اسکوئی؛ سبحان محبوبی؛ حسین پرنیان؛ رابعه صداقت؛ محمد رضا سپهوند


Application of 2D inversion of magnetotelluric in exploration of hydrocarbon in south west of Iran

دوره 41، شماره 4، دی 1394، صفحه 77-88

10.22059/jesphys.2015.57224

Mohammad Ali Shahrabi؛ Mohammad Kazem Hafizi؛ Hosein Hashemi؛ Pejman Shahsavari


تفسیر دوبعدی داده‌های مگنتوتلوریک دشت میقان اراک

دوره 41، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 239-248

10.22059/jesphys.2015.52815

بهروز اسکوئی؛ حسین پرنیان؛ محمود میرزایی؛ بهنام محمدی


بررسی ساختار گسل مشا (جنوب البرز مرکزی) با استفاده از روش مگنتوتلوریک

دوره 38، شماره 3، آذر 1391، صفحه 161-174

10.22059/jesphys.2012.29123

بهروز اسکوئی؛ مصطفی صیادی؛ صفیه امیدیان


استفاده از دادة دترمینان برای تصحیح جابه‌جایی ‌‌‌ایستا در داده‌های مگنتوتلوریک

دوره 37، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 67-77

10.22059/jesphys.2012.24302

بهروز اسکویی؛ امیرحسین جواهری کوپائی؛ احمد‌علی بهروزمند


تفسیر یک‌بُعدی و دو‌بُعدی داده‌‌های مگنتوتلوریک شمال شرق دشت گرگان

دوره 37، شماره 1، اردیبهشت 1390

عیسی منصوری کرمانشاهی؛ بهروز اسکویی


مروری بر پردازش داده‌های مگنتوتلوریک

دوره 34، شماره 2، مرداد 1387

بهروز اسکویی؛ احمدعلی بهروزمند