کلیدواژه‌ها = پارامترهای چشمه
زمینلرزه 10 اسفند 1375 اردبیل و پسلرزه های آن در شمالغرب ایران

دوره 24، شماره 1، فروردین 1377

محمدرضا قیطانچی؛ داریوش شفیعی؛ اسماعیل بایرام نژاد


بررسی زمین لرزه های 16 بهمن 1375 بجنورد در شمال شرق ایران

دوره 24، شماره 1، فروردین 1377

محمدرضا قیطانچی؛ علی فاتحی؛ احمد سدید خوی