نویسنده = مهدی نجفی علمداری
مدل سازی هندسی حرکات زمین ساختی مسطحاتی در ژاپن با تحلیل مشاهدات ژئودزی در منطقه

دوره 42، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 99-109

10.22059/jesphys.2016.54002

مهدی نجفی علمداری؛ آرمان طاهری؛ یحیی جمور؛ محمد امین مصباح


تأثیر روش‌های گوناگون مشتق‌گیری عددی در بازیابی میدان جاذبه به روش انتگرال انرژی

دوره 38، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 89-103

10.22059/jesphys.2013.30208

مهروز خادمی؛ مهدی نجفی علمداری؛ محمدعلی شریفی


استفاده از فضای بدون توپوگرافی برای حل مسئله مقدار مرزی استوکس–هلمرت

دوره 38، شماره 3، آذر 1391، صفحه 147-159

10.22059/jesphys.2012.29122

مهدی گلی؛ مهدی نجفی علمداری؛ پتر ونیچک


تعیین سریع مدار دینامیکی ماهواره‌های LEO با استفاده از تقریب چندجمله‌ای‌های لژاندر

دوره 37، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 127-138

محمدرضا سیف؛ محمدعلی شریفی؛ مهدی نجفی علمداری