دوره و شماره: دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1388 
تعیین ناهنجاری‌های اورانیم در منطقه برندق با استفاده از داده‌های رادیومتری هوابرد

صفحه 31-44

10.22059/jesphys.2009.79969

احمدرضا لکزایی؛ مجید نبی‌بیدهندی؛ افشار ضیاء‌ظریفی؛ فرخشاد یگانی؛ محمد‌کاظم حفیظی