دوره و شماره: دوره 38، شماره 2 - شماره پیاپی 1105695، مرداد 1391، صفحه 1-270 (مجلة فیزیک زمین و فضا) 
تراس‌‌‌بندی در تفسیر داده‌‌های میدان پتانسیل

صفحه 157-166

10.22059/jesphys.2012.28441

عبدالحمید انصاری؛ کمال علمدار؛ ابوالقاسم کامکار روحانی