دوره و شماره: دوره 38، شماره 3 - شماره پیاپی 1210297، آذر 1391، صفحه 1-232 (مجلة فیزیک زمین و فضا) 
توازن و امواج گرانی– لختی در یک مدل کژفشار دولایه‌ای

صفحه 189-201

10.22059/jesphys.2012.29125

محمد جغتایی؛ علیرضا محب الحجه؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی