دوره و شماره: دوره 38، شماره 4 - شماره پیاپی 1368843، اسفند 1391، صفحه 1-271 (مجلة فیزیک زمین و فضا) 
بررسی‏ لرزه‏زمین‌ساخت و لرزه‏خیزی منطقه اصفهان

صفحه 1-22

10.22059/jesphys.2013.30202

سیدهادی دهقان منشادی؛ نوربخش میرزائی؛ مرتضی اسکندری قادی


دینامیک مسیرهای توفان در زمستان 2007-2008 از دیدگاه انرژی

صفحه 175-187

10.22059/jesphys.2013.30214

فرناز حسین‌‌پور؛ علیرضا محب‌الحجه؛ فرهنگ احمدی گیوی