دوره و شماره: دوره 42، شماره 4، دی 1395، صفحه 1-79 
Simulation of entrainment near a density stratified layer: Laboratory experiment and LIDAR observation

صفحه 27-34

10.22059/jesphys.2016.58888

مسعود خوش سیما؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ سمانه ثابت قدم


Spatial analysis and investigation of Tele-connection patterns with drought in central Iran

صفحه 49-61

10.22059/jesphys.2016.58915

مهران فاطمی؛ کمال امیدوار؛ ابراهیم مسگری؛ مهدی نارنگی فرد


On the source of plasma density and electric field perturbations in PMSE and PMWE regions

صفحه 63-71

10.22059/jesphys.2016.58921

علیرضا محمودیان؛ Alireza Mohebalhojeh؛ مجید مزرعه‌فراهانی؛ Wayne Scales