دوره و شماره: دوره 42، شماره 3، آذر 1395، صفحه 469-708 
هم ایستایی فلات ایران

صفحه 549-562

10.22059/jesphys.2016.55835

سید هانی متولی عنبران؛ وحید انتظارسعادت؛ علی جاماسب


تحلیل همدیدی رخداد حفره‌های کوچک ازن در منطقه ایران مرکزی (اصفهان)

صفحه 673-686

10.22059/jesphys.2016.58890

سید شفیع موسوی؛ منوچهر فرجزاده؛ یوسف قویدل؛ عباسعلی علی اکبر بیدختی