دوره و شماره: دوره 42، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 221-467 
توموگرافی دوبعدی سرعت موج ML در ایران

صفحه 263-279

10.22059/jesphys.2016.57731

مهدی ماهری پیرو؛ عبدالرضا قدس؛ مجید عباسی


وارون سازی داده های گرانی سنجی با استفاده از پایدارکننده نرم یک

صفحه 337-348

10.22059/jesphys.2016.54816

کیلان راست بین؛ سعید وطن خواه؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی