دوره و شماره: دوره 42، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 221-467 
توموگرافی دوبعدی سرعت موج ML در ایران

صفحه 263-279

10.22059/jesphys.2016.57731

مهدی ماهری پیرو؛ عبدالرضا قدس؛ مجید عباسی