دوره و شماره: دوره 42، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 221-467 
4. توموگرافی دوبعدی سرعت موج ML در ایران

صفحه 263-279

10.22059/jesphys.2016.57731

مهدی ماهری پیرو؛ عبدالرضا قدس؛ مجید عباسی


9. وارون سازی داده های گرانی سنجی با استفاده از پایدارکننده نرم یک

صفحه 337-348

10.22059/jesphys.2016.54816

کیلان راست بین؛ سعید وطن خواه؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی


14. شناسایی تغییرات زمانی مکانی چرخندهای شدید در مدیترانه، با الگوریتم عددی

صفحه 405-417

10.22059/jesphys.2016.58552

تیمور علیزاده؛ قاسم عزیزی؛ علیرضا محب الحجه؛ فرامرز خوش اخلاق