نویسنده = محمد کاظم حفیظی
حذف نوفه‌های هارمونیکی با بسامد پایه متغیر سیگنال MRS با روش مبتنی برلوپ مرجع در حوزه‌ زمان

دوره 49، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 293-311

10.22059/jesphys.2023.344620.1007440

عدنان شرفی؛ محمدکاظم حفیظی؛ رضا قناتی؛ حمیدرضا شیروانی مهدوی


Application of 2D inversion of magnetotelluric in exploration of hydrocarbon in south west of Iran

دوره 41، شماره 4، دی 1394، صفحه 77-88

10.22059/jesphys.2015.57224

Mohammad Ali Shahrabi؛ Mohammad Kazem Hafizi؛ Hosein Hashemi؛ Pejman Shahsavari


بررسی اثر تغییر پارامترهای الگوریتم‌های متفاوت پردازشی در تفسیر داده‌های GPR

دوره 38، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 131-143

10.22059/jesphys.2013.30211

ساناز اسمعیلی؛ محمدکاظم حفیظی؛ سیدسجاد جزائری جونقانی


بررسی درز و شکاف‌های آبدار به روش VLF و مقاومت ویژه در مسیر خیابان

دوره 34، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 1-1

محمدکاظم حفیظی؛ محمدیاسر رادان


برآورد ضریب آبگذری از داده‌های مقاومت ویژة الکتریکی در دشت تهران

دوره 32، شماره 2، مرداد 1385، صفحه 13-21

محمدکاظم حفیظی؛ فاطمه زهرا پاشاخانلو


تعیین پریود غالب خاک با مایکروترمورها در شمال غرب تهران

دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1385، صفحه 15-26

10.22059/jesphys.2006.80034

محمدکاظم حفیظی؛ الیاس نادری