دوره و شماره: دوره 43، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 229-459