دوره و شماره: دوره 43، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 229-459