دوره و شماره: دوره 44، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-177 
13. Periodicity of Downward Longwave Radiation at an Equatorial Location

صفحه 165-177

10.22059/jesphys.2018.253506.1006981

Nsikan Obot؛ Ibifubara Humphrey؛ Michael Chendo؛ Elijah Oyeyemi؛ Sunday Udo