دوره و شماره: دوره 44، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 265-494