دوره و شماره: دوره 44، شماره 2، تیر 1397، صفحه 265-494