دوره و شماره: دوره 44، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 265-494 
1. استخراج خودکار مشاهدات اپتیکی جهت تعیین مدار اولیه ماهواره‌ها

صفحه 265-280

سعید فرزانه؛ محمدعلی شریفی؛ مونا کوثری؛ مهدی مدیری


5. شناسایی مجرای امواج گرانی-لختی بر روی ایران در دورۀ ژانویه تا مارس 2016

صفحه 321-332

میثم زارع احمدآبادی؛ علیرضا محب ‌الحجه؛ محمد میرزائی


9. پیش‌بینی رخداد مه به کمک برخی روش‌های تجربی (فرودگاه‌های تهران و مشهد)

صفحه 379-395

سحر تاج بخش؛ محمد مرادی؛ مهدی رشیدزاد؛ محمدرضا محمدپور پنچاه