دوره و شماره: دوره 44، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-264 
8. مدلی عددی به روش حجم متناهی برای شبیه‌سازی انتقال گردوخاک در جوّ

صفحه 125-146

10.22059/jesphys.2017.60303

سارا کرمی؛ عباس رنجبر سعادت‌آبادی؛ علیرضا محب الحجه؛ محمد مرادی