موضوعات = هواشناسی
تعداد مقالات: 118
1. گردش کلی جو در اطلس و آرام شمالی و ارتباط آن با توسعه و تقویت واچرخندهای جنب‌حاره آزورس و هاوایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22059/jesphys.2021.318963.1007291

علی اکبر گرمسیری مهوار؛ قاسم عزیزی؛ حسین محمدی؛ مصطفی کریمی


2. پیش نگری دوره های خشک و مرطوب متوالی در ایران مبتنی بر برونداد همادی مدل‌های تصحیح شده اریبی CMIP6

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22059/jesphys.2021.319270.1007295

آذر زرین؛ عباسعلی داداشی رودباری


3. Application of Siemens index of green cities for selected areas in Iraq

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22059/jesphys.2021.308430.1007240

Safaa Jasim؛ Amani Ibrahim؛ Ammar Alkhalidi


4. Detection of Aircraft Icing Threat pixels Using Cloud Properties of MSG Satellite Products Case Study: Tehran-Urmia Flight Route

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22059/jesphys.2021.303519.1007216

Hashem Rostamzadeh؛ Ali Mohammad Khorshiddoust؛ Mohammad Reza , Azizzadeh


5. Spatio-temporal distribution of various types of dust events in the Middle East during the period 1996-2015

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22059/jesphys.2021.321010.1007306

مریم رضازاده؛ پریسا فتاحی مسرور


6. برآورد تلفیقی دمای شب‌هنگام سطح زمین در حوضه‌ی آبریز جازموریان با استفاده از داده‌های سنجنده‌ی MODIS ماهواره‌های Terra/Aqua

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22059/jesphys.2021.323427.1007318

بهروز آباد؛ کوهزاد رئیس پور؛ برومند صلاحی؛ مسعود مرادی


7. Autumn and winter extreme precipitation events and their relationship with ENSO, NAO and MJO phases over the west of Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22059/jesphys.2021.316961.1007280

Toraj Jamshidi Khezeli؛ Abbas Ranjbar Saadatabadi؛ Mohammad Ali Nasr-Esfahani؛ Sahar Tajbakhsh Mosalman؛ Alireza Mohebalhojeh


8. بررسی رابطۀ تغییر تراز فشار وردایست با چرخند‌های توأم با بارش‌های فراگیر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22059/jesphys.2021.319692.1007300

حسین عساکره؛ محمد دازند؛ سوما زندکریمی


9. تحلیل چندفرکتالی بارش‌های روزانه ایستگاه‌های منتخب غرب ـ جنوب غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22059/jesphys.2021.314941.1007267

حمید میرهاشمی؛ داریوش یاراحمدی


10. اثر پهنای جریان جتی بر رشد امواج کژفشار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22059/jesphys.2021.319124.1007294

مریم رضازاده؛ احمد ذادق آبادی؛ علی محمدی


13. شناسایی ابرهای بارش‌زا در جنوب و جنوب‌غرب ایران با استفاده از مشاهدات ماهواره CALIPSO و CloudSat

دوره 47، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 301-314

10.22059/jesphys.2021.314784.1007266

فاطمه فلاح‌زاده؛ حسن لشکری؛ علیرضا محمودیان؛ علی‌اکبر متکان


14. بررسی کارایی روش‌های بازسازی نواقص آماری در رابطه با پارامتر بارش در مناطق خشک ایران

دوره 47، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 315-332

10.22059/jesphys.2021.314958.1007269

محمدرضا کوثری؛ میترا السادات اسمعیل‌زاده حسینی؛ مرتضی میری


15. امکان‌سنجی استفاده از محصولات سنجنده مودیس به‌منظور اقلیم‌شناسی آب قابل‌بارش در ایران

دوره 47، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 355-370

10.22059/jesphys.2021.316582.1007274

مهدی مدیری؛ محمد رضایی؛ مهدی خزائی؛ رضا عرب صاحبی


17. تحلیل اکتشافی و مطالعه ناهمگنی سری‌های دما و بارش ایستگاه‌های هواشناسی ایران (بازه زمانی 2018-1989)

دوره 47، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 387-407

10.22059/jesphys.2021.318011.1007286

محسن رحم‌دل؛ سید حسین ثنائی‌نژاد؛ زهره جوانشیری؛ آزاده محمدیان


19. ارزیابی آماری عملیات بارورسازی ابرهای فلات مرکزی ایران در سال آبی 93-94

دوره 47، شماره 1، بهار 1400، صفحه 187-203

10.22059/jesphys.2021.312050.1007255

بنفشه زهرایی؛ حامد پورسپاهی سامیان؛ محسن ناصری؛ سید محمود طاهری


20. Investigating the Linkage between Precipitation and Temperature Changes in Iraq and Greenhouse Gas Variability

دوره 46، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 199-212

10.22059/jesphys.2020.288915.1007160

Jasim Al-Khalidi؛ Dher Bakr؛ Azhar Hadi؛ Meeran Omar


21. The Evaluations of NEX-GDDP and Marksim Downscaled Data Sets Over Lali Region, Southwest Iran

دوره 46، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 213-230

10.22059/jesphys.2020.295152.1007186

Nejat Zeydalinejad؛ Hamid Reza Nassery؛ Ali Reza Shakiba؛ Farshad Alijani


23. Multiple-Scale Interactions during an Extreme Rainfall Event over Southern Vietnam

دوره 46، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 259-271

10.22059/jesphys.2021.303443.1007215

Vu Van Thang؛ Cong Thanh؛ Bui Minh Tuan


24. تأثیر الگوهای دورپیوند بر بارش و خشکسالی حوضة دریاچة ارومیه

دوره 46، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 537-559

10.22059/jesphys.2020.292304.1007175

ایوب میرزایی حسنلو؛ هیراد عبقری؛ مهدی عرفانیان