دوره و شماره: دوره 40، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-172