دوره و شماره: دوره 40، شماره 2، تیر 1393، صفحه 1-172