نویسنده = محمدعلی شریفی
تعداد مقالات: 26
1. Automatic Satellite’s Streak Detection in Astronomical Images Based on Intelligent Methods

دوره 46، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 49-64

10.22059/jesphys.2020.281849.1007120

Saeed Farzaneh؛ Mohammad Ali Sharifi؛ Mona Kosary


4. Multi-Observations Initial Orbit Determination based on Angle-Only Measurements

دوره 45، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 63-76

10.22059/jesphys.2020.266081.1007038

Mohammad Ali Sharifi؛ Mohammad Reza Seif؛ Saeed Farzaneh


5. استخراج خودکار مشاهدات اپتیکی جهت تعیین مدار اولیه ماهواره‌ها

دوره 44، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 265-280

10.22059/jesphys.2018.237290.1006915

سعید فرزانه؛ محمدعلی شریفی؛ مونا کوثری؛ مهدی مدیری


6. استخراج اتوماتیک ردّ ماهواره در تصاویر رقومی نجومی

دوره 43، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 473-487

10.22059/jesphys.2017.61671

سعید فرزانه؛ محمدعلی شریفی؛ منا کوثری


8. تعیین مدار هیبریدی آنی ماهواره‌های ارتفاع پایین با مشاهدات ماهواره به ماهواره

دوره 41، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 413-424

10.22059/jesphys.2015.52818

محمد علی شریفی؛ مسعود عباس هادی؛ محمد رضا سیف؛ تقی شجاعی


13. بهبود مدار دینامیکی تبدیل یافته ماهواره‌های ارتفاع کم به کمک مدار مبنای بهینه

دوره 39، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 221-232

10.22059/jesphys.2013.35609

محمدرضا سیف؛ محمدعلی شریفی؛ مسعود عباس هادی


17. تأثیر روش‌های گوناگون مشتق‌گیری عددی در بازیابی میدان جاذبه به روش انتگرال انرژی

دوره 38، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 89-103

10.22059/jesphys.2013.30208

مهروز خادمی؛ مهدی نجفی علمداری؛ محمدعلی شریفی


18. مدل‌سازی سه‌بُعدی چگالی پوسته، بررسی موردی: ایران

دوره 38، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 123-136

10.22059/jesphys.2012.28438

علیرضا آزموده اردلان؛ داوود زمزم؛ محمدعلی شریفی


19. مقایسه روش انتگرال انرژی و روش شتاب در بازیابی میدان جاذبه زمین

دوره 38، شماره 1، بهار 1391، صفحه 51-68

10.22059/jesphys.2012.24834

محمدعلی شریفی؛ عبدالرضا صفری؛ بابک امجدی پرور


20. تعیین سریع مدار دینامیکی ماهواره‌های LEO با استفاده از تقریب چندجمله‌ای‌های لژاندر

دوره 37، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 127-138

محمدرضا سیف؛ محمدعلی شریفی؛ مهدی نجفی علمداری


22. روشی نوین در ارزیابی دقت مدل‌های ژئوپتانسیل در مطالعه منطقه ایران

دوره 36، شماره 4، زمستان 1389

محمدعلی شریفی؛ مهدی نیکخو؛ مجید عباس‌زاده


24. معرفی روشی جدید برای برآورد ضرایب توابع گویا

دوره 36، شماره 1، بهار 1389

محمدعلی شریفی؛ بابک امجدی پرور؛ موسی شیبانی


25. روشی برای تبدیل سامانه‌های تصویر متشابه به یکدیگر

دوره 35، شماره 2، تابستان 1388

سید شهرام جزائری جونقانی؛ محمدعلی شریفی