نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آتشفشان دماوند اندازه گیری ضریب مغناطیس پذیری و ناهمسانگردی به منظور تعیین بافت سنگ [دوره 26، شماره 1، 1379]
 • آهنگ لغزش تخمین خطر لرزه ای برای منطقه البرز مرکزی [دوره 26، شماره 1، 1379]

ا

 • اصطکاک غیر خطی بررسی عددی و شبیه سازی رایانه ای مدل فنر- قطعه [دوره 26، شماره 1، 1379]
 • افشان و روشIP اندازه گیری آزمایشگاهی در اکتشاف به روشIP به منظور تفکیک کانی سازی های نوع توده ای ا ز افشان [دوره 26، شماره 1، 1379]
 • الکترومغناطیسی VLF مطالعه کانسار هادی قلعه زری بیرجند با استفاده از روش الکترومغناطیس VLF [دوره 26، شماره 1، 1379]
 • ال نینو اثرال نینو 83-1982 برروی آب و هوای ایران [دوره 26، شماره 2، 1379]
 • امواج برشی مطالعه پراکندگی امواج کشسان در نمونه های سنگ آهک فیلیت و مقایسه بین مقادیر نظری و اندازه گیری شده در آزمایشگاه [دوره 26، شماره 2، 1379]
 • امواج تراکمی مطالعه پراکندگی امواج کشسان در نمونه های سنگ آهک فیلیت و مقایسه بین مقادیر نظری و اندازه گیری شده در آزمایشگاه [دوره 26، شماره 2، 1379]
 • امواج درونی نیاز به بازنگری در فرمولها و مقادیر تصحیحی برای کاهش خطا در مقیاسهای بزرگی زلزله [دوره 26، شماره 2، 1379]
 • امواج سطحی نیاز به بازنگری در فرمولها و مقادیر تصحیحی برای کاهش خطا در مقیاسهای بزرگی زلزله [دوره 26، شماره 2، 1379]
 • امواج هوا استفاده از تبدیل karhunen-Loeve در پردازش داده ها ی لرزه ای سه بعدی [دوره 26، شماره 1، 1379]
 • انتگرال استوکس در مختصات بیضوی تعیین ژئوئید از روش گرانی سنجی با استفاده از انتگرال استوکس در مختصات بیضوی [دوره 26، شماره 2، 1379]

ب

 • برفک اثر سرعت بالاروی ابر در تولید خرده یخ در دمای ثابت [دوره 26، شماره 1، 1379]
 • برگردان سه بعدی زمان سیر امواج درونی مدل سازی سه بعدی زمان سیر اولین رسیدهای امواج درونی در محیط های لایه ای با تغییرات جانبی [دوره 26، شماره 2، 1379]
 • بزرگی نیاز به بازنگری در فرمولها و مقادیر تصحیحی برای کاهش خطا در مقیاسهای بزرگی زلزله [دوره 26، شماره 2، 1379]
 • بیشینه سرعت ذرات کمینه سازی لرزش زمین در انفجارهای معدن مس سرچشمه کرمان [دوره 26، شماره 2، 1379]
 • بیضوی پهن اندازه گیری ضریب مغناطیس پذیری و ناهمسانگردی به منظور تعیین بافت سنگ [دوره 26، شماره 1، 1379]
 • بیضوی کشیده اندازه گیری ضریب مغناطیس پذیری و ناهمسانگردی به منظور تعیین بافت سنگ [دوره 26، شماره 1، 1379]
 • بی هنجاری بارندگی اثرال نینو 83-1982 برروی آب و هوای ایران [دوره 26، شماره 2، 1379]
 • بی هنجاری دما اثرال نینو 83-1982 برروی آب و هوای ایران [دوره 26، شماره 2، 1379]
 • بی هنجاری گرمایی ارتباط داده های زمینگرمایی با ساختار زمین شناختی ساختگاه سد سلمان فارسی [دوره 26، شماره 2، 1379]
 • بی هنجاری مغناطیسی تفسیر داده های مغناطیسی و بررسی کانه زایی طلا- آرسنیک با استفاده از نتایج حاصله در منطقه شیر مرد(جنوب آذربایجان غربی) [دوره 26، شماره 2، 1379]

پ

 • پراکندگی امواج کشسان مطالعه پراکندگی امواج کشسان در نمونه های سنگ آهک فیلیت و مقایسه بین مقادیر نظری و اندازه گیری شده در آزمایشگاه [دوره 26، شماره 2، 1379]
 • پربند رفتار و حرکت یک کم فشار بریده [دوره 26، شماره 1، 1379]
 • پرتو یابی سه بعدی مدل سازی سه بعدی زمان سیر اولین رسیدهای امواج درونی در محیط های لایه ای با تغییرات جانبی [دوره 26، شماره 2، 1379]
 • پرتونگاری سه بعدی لرزه ای مدل سازی سه بعدی زمان سیر اولین رسیدهای امواج درونی در محیط های لایه ای با تغییرات جانبی [دوره 26، شماره 2، 1379]
 • پردازش داده های لرزه ای بازتابی استفاده از تبدیل karhunen-Loeve در پردازش داده ها ی لرزه ای سه بعدی [دوره 26، شماره 1، 1379]
 • پوسته تهران مطالعه پوسته در منطقه تهران با استفاده از منحنی های زمان- مسافت زلزله های محلی [دوره 26، شماره 1، 1379]

ت

 • تاوایی رفتار و حرکت یک کم فشار بریده [دوره 26، شماره 1، 1379]
 • تبدیل K-L استفاده از تبدیل karhunen-Loeve در پردازش داده ها ی لرزه ای سه بعدی [دوره 26، شماره 1، 1379]
 • تحلیل آماری و دینامیکی بررسی عددی و شبیه سازی رایانه ای مدل فنر- قطعه [دوره 26، شماره 1، 1379]
 • تحلیل فوریه بررسی عددی و شبیه سازی رایانه ای مدل فنر- قطعه [دوره 26، شماره 1، 1379]
 • تعیین ژئوئید تعیین ژئوئید از روش گرانی سنجی با استفاده از انتگرال استوکس در مختصات بیضوی [دوره 26، شماره 2، 1379]
 • توده ای اندازه گیری آزمایشگاهی در اکتشاف به روشIP به منظور تفکیک کانی سازی های نوع توده ای ا ز افشان [دوره 26، شماره 1، 1379]

ج

 • جهت حرکت انفجار کمینه سازی لرزش زمین در انفجارهای معدن مس سرچشمه کرمان [دوره 26، شماره 2، 1379]

چ

 • چاه نگاری ارتباط داده های زمینگرمایی با ساختار زمین شناختی ساختگاه سد سلمان فارسی [دوره 26، شماره 2، 1379]
 • چرخندزایی رفتار و حرکت یک کم فشار بریده [دوره 26، شماره 1، 1379]

ح

خ

 • خرده یخ اثر سرعت بالاروی ابر در تولید خرده یخ در دمای ثابت [دوره 26، شماره 1، 1379]
 • خطا نیاز به بازنگری در فرمولها و مقادیر تصحیحی برای کاهش خطا در مقیاسهای بزرگی زلزله [دوره 26، شماره 2، 1379]

د

 • دستگاه دو میله طراحی و ساخت یک دستگاه دو میله برای اندازه گیری ضریب رسانش گرمایی سنگها [دوره 26، شماره 1، 1379]
 • دینامیک چسبش بررسی عددی و شبیه سازی رایانه ای مدل فنر- قطعه [دوره 26، شماره 1، 1379]

ر

 • راستای ثبت لرزش کمینه سازی لرزش زمین در انفجارهای معدن مس سرچشمه کرمان [دوره 26، شماره 2، 1379]
 • راه اندازی یخ در ابر اثر سرعت بالاروی ابر در تولید خرده یخ در دمای ثابت [دوره 26، شماره 1، 1379]
 • رسانش گرمایی طراحی و ساخت یک دستگاه دو میله برای اندازه گیری ضریب رسانش گرمایی سنگها [دوره 26، شماره 1، 1379]
 • رفتار آشوبناک بررسی عددی و شبیه سازی رایانه ای مدل فنر- قطعه [دوره 26، شماره 1، 1379]
 • روش بیشینه درستنمایی تخمین خطر لرزه ای برای منطقه البرز مرکزی [دوره 26، شماره 1، 1379]

ز

 • زلزله های تهران مطالعه پوسته در منطقه تهران با استفاده از منحنی های زمان- مسافت زلزله های محلی [دوره 26، شماره 1، 1379]
 • زمین لرزه بررسی عددی و شبیه سازی رایانه ای مدل فنر- قطعه [دوره 26، شماره 1، 1379]

س

 • ساختار سرعتی پوسته مطالعه پوسته در منطقه تهران با استفاده از منحنی های زمان- مسافت زلزله های محلی [دوره 26، شماره 1، 1379]
 • ساختار سنگ اندازه گیری ضریب مغناطیس پذیری و ناهمسانگردی به منظور تعیین بافت سنگ [دوره 26، شماره 1، 1379]
 • ساختار مغناطیسی اندازه گیری ضریب مغناطیس پذیری و ناهمسانگردی به منظور تعیین بافت سنگ [دوره 26، شماره 1، 1379]
 • سیستمهای دینامیکی غیر خطی بررسی عددی و شبیه سازی رایانه ای مدل فنر- قطعه [دوره 26، شماره 1، 1379]

ش

 • شار زمین گرمایی طراحی و ساخت یک دستگاه دو میله برای اندازه گیری ضریب رسانش گرمایی سنگها [دوره 26، شماره 1، 1379]
 • شبیه سازی لرزش انفجار کمینه سازی لرزش زمین در انفجارهای معدن مس سرچشمه کرمان [دوره 26، شماره 2، 1379]
 • شیو زمینگرمایی ارتباط داده های زمینگرمایی با ساختار زمین شناختی ساختگاه سد سلمان فارسی [دوره 26، شماره 2، 1379]
 • شیو زمین گرمایی طراحی و ساخت یک دستگاه دو میله برای اندازه گیری ضریب رسانش گرمایی سنگها [دوره 26، شماره 1، 1379]

ض

 • ضرایب کشسانی بررسی آزمایشگاهی ناهمسانگردی سرعت در نمونه های سنگی گرانیت بندر عباس‘ ماسه سنگ چابهار و آندزیت ارومیه در حالتهای خشک و اشباع [دوره 26، شماره 1، 1379]
 • ضریب مغناطیس پذیری اندازه گیری ضریب مغناطیس پذیری و ناهمسانگردی به منظور تعیین بافت سنگ [دوره 26، شماره 1، 1379]

ط

 • طیف توان بررسی عددی و شبیه سازی رایانه ای مدل فنر- قطعه [دوره 26، شماره 1، 1379]
 • طیف چگالی انرژی تفسیر داده های مغناطیسی و بررسی کانه زایی طلا- آرسنیک با استفاده از نتایج حاصله در منطقه شیر مرد(جنوب آذربایجان غربی) [دوره 26، شماره 2، 1379]

ع

 • عدم یقین تخمین خطر لرزه ای برای منطقه البرز مرکزی [دوره 26، شماره 1، 1379]

ف

ق

 • قابلیت قطبی شدن ظاهری اندازه گیری آزمایشگاهی در اکتشاف به روشIP به منظور تفکیک کانی سازی های نوع توده ای ا ز افشان [دوره 26، شماره 1، 1379]
 • قلعه زری بیرجند مطالعه کانسار هادی قلعه زری بیرجند با استفاده از روش الکترومغناطیس VLF [دوره 26، شماره 1، 1379]

ک

 • کانسار مس مطالعه کانسار هادی قلعه زری بیرجند با استفاده از روش الکترومغناطیس VLF [دوره 26، شماره 1، 1379]
 • کانه زایی تیپ کارلین تفسیر داده های مغناطیسی و بررسی کانه زایی طلا- آرسنیک با استفاده از نتایج حاصله در منطقه شیر مرد(جنوب آذربایجان غربی) [دوره 26، شماره 2، 1379]
 • کم فشار رفتار و حرکت یک کم فشار بریده [دوره 26، شماره 1، 1379]
 • کمینه سازی لرزش انفجار کمینه سازی لرزش زمین در انفجارهای معدن مس سرچشمه کرمان [دوره 26، شماره 2، 1379]

گ

 • گذر حجمی سیلاب شبیه سازی بارندگی- رواناب در حوضه های آبریز دربند و گلابدره [دوره 26، شماره 2، 1379]
 • گرته و بند آیی رفتار و حرکت یک کم فشار بریده [دوره 26، شماره 1، 1379]

ل

 • لرزه بازتابی سه بعدی استفاده از تبدیل karhunen-Loeve در پردازش داده ها ی لرزه ای سه بعدی [دوره 26، شماره 1، 1379]
 • لغزش بررسی عددی و شبیه سازی رایانه ای مدل فنر- قطعه [دوره 26، شماره 1، 1379]

م

 • مدلسازی پوسته مدل سازی سه بعدی زمان سیر اولین رسیدهای امواج درونی در محیط های لایه ای با تغییرات جانبی [دوره 26، شماره 2، 1379]
 • مدلسازی سه بعدی زمان سیر امواج درونی مدل سازی سه بعدی زمان سیر اولین رسیدهای امواج درونی در محیط های لایه ای با تغییرات جانبی [دوره 26، شماره 2، 1379]
 • مدل ماتریسی و هیدروگراف شبیه سازی بارندگی- رواناب در حوضه های آبریز دربند و گلابدره [دوره 26، شماره 2، 1379]
 • مشتقق قائم تفسیر داده های مغناطیسی و بررسی کانه زایی طلا- آرسنیک با استفاده از نتایج حاصله در منطقه شیر مرد(جنوب آذربایجان غربی) [دوره 26، شماره 2، 1379]
 • معدن مس سرچشمه کمینه سازی لرزش زمین در انفجارهای معدن مس سرچشمه کرمان [دوره 26، شماره 2، 1379]
 • مقادیر تصحیحی نیاز به بازنگری در فرمولها و مقادیر تصحیحی برای کاهش خطا در مقیاسهای بزرگی زلزله [دوره 26، شماره 2، 1379]
 • ممان لرزه ای نیاز به بازنگری در فرمولها و مقادیر تصحیحی برای کاهش خطا در مقیاسهای بزرگی زلزله [دوره 26، شماره 2، 1379]
 • منحنی زمان- مسافت مطالعه پوسته در منطقه تهران با استفاده از منحنی های زمان- مسافت زلزله های محلی [دوره 26، شماره 1، 1379]
 • منطقه البرز مرکزی تخمین خطر لرزه ای برای منطقه البرز مرکزی [دوره 26، شماره 1، 1379]
 • مونسون اثرال نینو 83-1982 برروی آب و هوای ایران [دوره 26، شماره 2، 1379]

ن

 • ناپیوستگی مطالعه پوسته در منطقه تهران با استفاده از منحنی های زمان- مسافت زلزله های محلی [دوره 26، شماره 1، 1379]
 • ناپیوستگی موهر مطالعه پوسته در منطقه تهران با استفاده از منحنی های زمان- مسافت زلزله های محلی [دوره 26، شماره 1، 1379]
 • ناهمسانگردی بررسی آزمایشگاهی ناهمسانگردی سرعت در نمونه های سنگی گرانیت بندر عباس‘ ماسه سنگ چابهار و آندزیت ارومیه در حالتهای خشک و اشباع [دوره 26، شماره 1، 1379]
 • ناهمسانگردی اندازه گیری ضریب مغناطیس پذیری و ناهمسانگردی به منظور تعیین بافت سنگ [دوره 26، شماره 1، 1379]
 • ناهمسانگردی بیضوی بررسی آزمایشگاهی ناهمسانگردی سرعت در نمونه های سنگی گرانیت بندر عباس‘ ماسه سنگ چابهار و آندزیت ارومیه در حالتهای خشک و اشباع [دوره 26، شماره 1، 1379]
 • ناهنجاری اندازه گیری آزمایشگاهی در اکتشاف به روشIP به منظور تفکیک کانی سازی های نوع توده ای ا ز افشان [دوره 26، شماره 1، 1379]
 • نتایج عددی تعیین ژئوئید از روش گرانی سنجی با استفاده از انتگرال استوکس در مختصات بیضوی [دوره 26، شماره 2، 1379]

ه

 • همسانگرد عرضی بررسی آزمایشگاهی ناهمسانگردی سرعت در نمونه های سنگی گرانیت بندر عباس‘ ماسه سنگ چابهار و آندزیت ارومیه در حالتهای خشک و اشباع [دوره 26، شماره 1، 1379]